studium online

Management je umění i věda.

Vynikněte v obojím!

Chci zjistit víc
POŠLETE MI INFORMACE

DBA

Důvěřují nám společnosti

ImageImage

O studiu Executive DBA

Toto studium je proto určeno pouze pro posluchače, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se posunout ještě o úroveň výše. Je určeno pro ty, kteří chtějí proniknout ke kořenům managementu jako vědní disciplíny a kteří chtějí management nejen na každodenní bázi používat, ale rádi by se prostřednictvím stanovování manažerských teorií, jejich vyhodnocování a ověřování v praxi stali jeho spolutvůrci. Tento jedinečný studijní program v podání institutu CEMI je efektivní kombinací teoretických i praktických znalostí. Nezastupitelnou roli v tomto programu hrají také naši zkušení školitelé, kteří Vám budou cennou oporou při přípravě Vaší disertační práce během celého studia.

Studium DBA neboli Doctor of Business Administration v programu Executive DBA je završením manažerského vzdělávání; nejvyšší metou, které je možné v rámci profesního studia dosáhnout.

O studiu Executive DBA

Nejbližší zahájení

Délka studia

Udělovaný titul

Jazyk studia

Říjen 2024

3 semestry

DBA

čeština

DBA program sestává z 5 tematických bloků, které doktorand v rámci svého třísemestrálního studia DBA absolvuje.

Blok 1

METODICKÁ A TEORETICKÁ ZÁKLADNA DBA STUDIA

První blok je orientován na metody výzkumu a vědecké práce, s přihlédnutím k jejich využití zejména v oblasti managementu a společenských věd. Je tedy teoretickou základnou pro návrh a přípravu disertační práce a dalších odborných textů.


Seznámíte se v něm také s obsahovými a formálními požadavky na disertační práci, včetně práce se zdroji, bibliografickými citacemi a stylem akademického psaní. Naučíte se, jak správně provádět rešerši a kritické zhodnocení literatury a jak si udělat přehled dostupných zdrojů pro výzkum.


Ujasníte si, jak identifikovat výzkumný problém, správně zformulovat výzkumný záměr a jeho cíle a formulovat výzkumné otázky či hypotézy. Zjistíte také, jaké metody výzkumu zvolit a také jak samotný výzkum naplánovat a úspěšně realizovat.


V neposlední řadě se také naučíte popsat a prezentovat či publikovat výsledky svého výzkumu.

Odborný garant programu Executive DBA

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Image

Blok 2

DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ KONZULTACE

Druhý blok sestává z vlastní disertační práce, jejího návrhu, průběžného řešení pod vedením školitele a přípravy na obhajobu disertační práce.


Disertační práce je klíčovým bodem celého studia DBA, v rámci tohoto bloku se proto v každém semestru máte možnost osobně setkat se svým školitelem a řešit s ním vše potřebné ohledně své práce.


Všichni naši školitelé mají minimálně vysokoškolské vzdělání doktorského stupně, aby byli schopni adekvátně vést doktoranda celým procesem její přípravy až po finální úspěšnou obhajobu před komisí. Každý školitel vede maximálně 3 disertační práce v daném ročníku, aby se mohl svým doktorandům naplno věnovat.


V prvním semestru se zaměříte zejména na návrh Vaší disertační práce a ujasníte si se školitelem, čeho chcete dosáhnout, jaké metody použijete a s jakými odbornými zdroji budete pracovat.


Ve druhém a třetím semestru průběžně konzultujete se školitelem svůj postupný pokrok v přípravě práce.


Koncem třetího semestru se pak spolu se svým školitelem soustředíte na přípravu obhajoby disertační práce, které bude přítomen i Váš školitel.


V případě zájmu je možné disertační práci psát v angličtině, samozřejmostí je slovenština.

Blok 3

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Součástí studia DBA je také odborná publikační činnost, v níž doktorand prokazuje svoji expertízu v dané oblasti. K této publikační činnosti plně využijete znalosti, získané již v rámci Bloku 1.


Publikační činnost by měla souviset s tématem disertační práce, proto i zpracování odborných článků probíhá pod vedením stejného školitele, s následnou publikací v odborných tištěných periodikách či online médiích.


V rámci svého studia tak doktorand zpracuje a publikuje 2 odborné články (1 ve druhém semestru a 1 ve třetím semestru). Před publikací musí být článek schválen školitelem.


Publikace jednoho článku může být také nahrazena příspěvkem na doktorandské konferenci.


V případě zájmu je možné články psát v angličtině, samozřejmostí je slovenština.


Blok 4

MASTERCLASSES / DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

Smyslem modulů tohoto bloku je umožnit pravidelné setkávání studentů a lektorů a možnost diskutovat aktuální manažerská témata.


Tato část studia probíhá převážně formou odpoledních online setkání, která se konají cca 1x za měsíc. Termíny setkání a jejich náplň budou vždy upřesněny v příslušném semestru.


Jedním z těchto setkání může být také doktorandská konference pro studenty DBA, kde mohou studenti prezentovat své příspěvky připravené v rámci Bloku 3. V rámci této platformy můžete konzultovat praktické využití vlastních výzkumných záměrů, na nichž v rámci svého DBA studia pracujete a navazovat důležité kontakty se svými kolegy.

Blok 5

VOLITELNÉ MODULY DBA STUDIA

V posledním bloku Vašeho DBA studia máte možnost zvolit si celkem 5 modulů, které svým zaměřením vhodně doplňují téma Vaší disertační práce, odborného článku nebo mají pro Vás jakýkoli jiný profesní přínos.


Vybírat můžete z více než 70 manažerských či odborných modulů pod vedením zkušených lektorů institutu CEMI, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Všechny moduly probíhají 100% online.


Studiem volitelných modulů máte možnost průběžně konzultovat reálné problémy z Vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované seminární práce, tak jak to již znáte ze svého MBA, LLM či MSc studia. Výstupem po absolvování modulů je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve Vaší firmě či zaměstnání.


Těchto 5 modulů máte možnost absolvovat ve vlastním tempu - například v každém semestru jeden nebo dva, ale třeba také všech 5 již v prvním semestru. Záleží na Vás.

Co říkají absolventi DBA

Úspěchy našich absolventů nejlépe potvrzují, že získat titul DBA u nás je správné rozhodnutí.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

„DBA studium, které je určeno manažerům s dlouhodobou praxí, mi přineslo další rozšíření praktických znalostí a zkušeností, které pomáhají v rozvoji sebe sama a organizace, kterou člověk řídí. Studium je časově náročné, nicméně každou vteřinu ve studiu považuji za správně vloženou investici. Studium doporučuji všem manažerům na vyšším stupni řízení. Přidanou hodnotu studia vnímám zejména v možnosti se mimo běžnou praxi potkat s dalšími odborníky, kteří se pohybují ve stejné oblasti a jsou ochotni sdílet znalosti a zkušenosti."

Ředitelka, Česká akademie zemědělských věd; lektorka MBA studia na CEMI

Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA

Manažer, Region Invest, a.s.

„Studium DBA doporučuji každému manažerovi. Studium je sice náročnější, vyžaduje svobodný přístup k práci a je třeba hodně informačních zdrojů, ale myslím si, že se to dá zvládnout."

Dip. Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

CEO, PAAS Bratislava

„Vzdělání přikládám velkou důležitost nejen jako součást mé manažerské role, ale také jako investici. CEMI jednoznačně v poměru cena/výkon patří mezi instituce, které se vyplatí zvolit pro studium MBA, LLM i DBA."

Jsme jednička v manažerském vzdělávání v ČR i SR. Jako první instituce ve střední Evropě jsme získali nejvyšší stupeň prestižní britské akreditace ASIC. Ke studentům přistupujeme individuálně a s respektem.

Absolutní vrchol manažerského vzdělávání

Individuální studium pod vedením zkušených školitelů

Unikátní kombinace teorie, praxe a networkingu

5 důvodů, proč studovat DBA na CEMI

Studium 100% slučitelné s kariérou

Proč studovat DBA u nás

Icon

Osobní přístup a kvalitativní standard CEMI zaručen

IconIconIcon

napište SI nezávazně

O VÍCE INFORMACÍ

Dny
Hodiny
Minuty
Sekundy

*Podrobnosti zde.

Další ročník začíná za:

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. CO JE TITUL DBA?


Titul DBA neboli Doctor of Business Administration představuje nejvyšší stupeň profesního manažerského titulu, který je možné získat. Studium vedoucí k zisku titulu DBA je určeno především manažerům, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti po teoretické a metodické stránce a zajímají se i o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce.


2. CO JE STUDIUM DBA?


DBA je profesní doktorské studium se zaměřením na management, které navazuje na MBA (či LLM/MSc) studium. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent profesní titul DBA (neboli Doctor of Business Administration). Jedná se tak o nejvyšší dosažitelný stupeň manažerského vzdělávání. Stěžejní částí studia je zpracování disertační práce pod dohledem odborného vedoucího (školitele), nezbytnou součástí studia je také publikační činnost, která je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studijního programu DBA.


3. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI STUDIEM MBA A DBA?


Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy studia spočívá v jejich zaměření – MBA studium je orientováno ryze prakticky, oproti studiu DBA, které je zaměřeno více na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti managementu, avšak také s následnou aplikací do praxe. V ideálním případě na sebe tyto dva stupně manažerského studia navazují, úspěšní absolventi MBA studia s vědecko-výzkumnými ambicemi tak dále pokračují ve studiu DBA, jehož hlavním cílem je vytváření a ověřování nových teorií a jejich následná adaptace pro praktické využití.


4. Jaký je rozdíl mezi studiem Ph.D. a DBA?


Rozdíl mezi těmito druhy studia spočívá v tom, že Ph.D. je doktorské studium s orientací pouze na teorii, kdežto DBA je studium, které klade velký důraz na praktické využití výsledků a závěrů výzkumu, na němž doktorand během studia DBA pracuje. Na rozdíl od studia Ph.D. je tak DBA zaměřeno spíše na aplikovaný než na teoretický vědecký výzkum. Rozdíl je také v tom, že titul DBA je považován za profesní, kdežto Ph.D. za akademický titul.


5. Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu DBA?


Pro přijetí ke studiu DBA na CEMI je nezbytné ukončené studium MBA, LLM či MSc institutu CEMI. Studium je koncipováno jako navazující na MBA/LLM/MSc na institutu CEMI, nepřijímáme proto zájemce mimo okruh našich absolventů. Vyžadováno je také minimálně 5 let profesní praxe.


6. Kdy je možné zahájit studium DBA?


Studium Executive DBA na institutu CEMI je možné zahájit 2x ročně, a to vždy v říjnu nebo v březnu. Z důvodu zachování vysoké míry individuálního přístupu je kapacita programu v jednom ročníku omezena na 5 osob, doporučujeme proto přihlásit se ke studiu s dostatečným předstihem.


7. Co mi může DBA ještě dát, když už mám MBA či Ph.D.?


Jak bylo již zmíněno, DBA studium je podstatně odlišné od obou těchto typů studia a zcela jistě pro Vás bude přínosem, ať již máte titul MBA anebo Ph.D. Studium DBA v podstatě dále navazuje na MBA a bez titulu MBA (LLM/MSc) dokonce není možné ke studiu DBA ani nastoupit.


8. Probíhá studium DBA prezenčně nebo online?


Jedná se o kombinaci obou forem s převažující online výukou, zvolenou tak, aby studium bylo slučitelné s kariérou a osobním životem, avšak bez jakýchkoli kompromisů v kvalitě výuky. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základna studia) probíhají online formou konzultací s lektorem. V rámci modulů Bloků 2 a 3 (Disertační práce, Publikační činnost) se vždy na začátku semestru máte možnost osobně setkat se svým školitelem, pod jehož vedením budete zpracovávat disertační práci a také odborné články. Setkání je možné uskutečnit také online. V průběhu semestru je Vám pak školitel k dispozici průběžně online po celou dobu studia. Moduly Bloku 4 (Masterclasses / doktorandská konference) probíhají formou odpoledního online setkání. Volitelné moduly Bloku 5 probíhají 100% online. Obhajoba Disertační práce probíhá prezenčně v sídle institutu před tříčlennou komisí.


9. Musím během studia skládat nějaké zkoušky?


Opět se zde jedná o kombinaci různých způsobů zakončení. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základna studia) se zakončují pouze zápočtem na základě povinné účasti na přednáškovém bloku. U Bloků 2 a 3 (Disertační práce, Publikační činnost) zakončení probíhá na základě hodnocení průběžného pokroku zpracování disertační práce Vaším školitelem, respektive na základě publikace a schválení článku školitelem (1 článek přitom může být nahrazen příspěvkem na doktorandské konferenci). Moduly Bloku 4 (Masterclasses / doktorandská konference) probíhají formou odpoledního prezenčního setkání a k jejich zápočtu je potřebná 50% účast na nich. U volitelných modulů Bloku 5 probíhá zakončení zpracováním seminární práce na vybrané téma pod vedením lektora daného modulu. Hlavním bodem celého studia je pak obhajoba disertační práce před komisí.


10. Kolik stojí studium DBA?


Pro informace ohledně aktuální ceny DBA studia kontaktujte, prosím, Mgr. Evu Mečířovou, tel.: +420 724 243 959, E-mail: studijni@cemi.cz. Jelikož je studium koncipováno jako navazující pouze pro naše absolventy, je jeho cena vždy výrazně zvýhodněna.


11. Co je součástí školného studia DBA?


✔ Úvodní online konzultace s lektory (v rámci Bloku 1)

✔ Konzultace se školitelem disertační práce po dobu 3 semestrů studia (v rámci Bloku 2)

✔ Konzultace se školitelem pro publikační činnost (v rámci Bloku 3)

✔ Online setkání (Masterclasses v rámci Bloku 4)

✔ Online konzultace s lektory volitelných modulů (v rámci Bloku 5)

✔ Plná administrativní podpora studijního oddělení po celou dobu studia

✔ 3 pokusy na každou seminární práci z volitelných modulů

✔ Neomezený přístup do studijního systému po dobu studia

✔ Neomezený přístup do online knihovny Bookport s odbornou literaturou (9000+ knih)

✔ Slavnostní promoce v Břevnovském klášteře

✔ Vystavení DBA diplomu v češtině

✔ Profesionální video + fotodokumentace z promoce

© 2023 CEMI MBA Studies s.r.o., Mezi vodami 639/27, Praha 4, 143 00, IČ: 24133311, DIČ: CZ24133311

IconIcon

+420 724 243 959